หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ผู้บริหาร
เทศบาลตำบลบางระกำ
สำนักงาน
เทศบาลตำบลบางระกำ
วัดสุนทรประดิษฐ์
แหล่งรวมศรัทธาของชาวตำบลบางระกำ
สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ
หนองกล่ำ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตำบลบางระกำ
1
2
3
4
5
 
 
ประกาศสภาเทศบาลตำบลบางระกำ เรื่อง เชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมั [ 18 ก.พ. 2565 ]   อ่าน 37 
เทศบาลตำบลบางระกำ ขอประชาสัมพันธ์รับสมัครเข้าร่วมโครงการนักดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่ [ 20 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 0 
 
อบต.ไผ่ล้อม [ 26 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
สถ.จ.พิษณุโลก สถจ.พิษณุโลก ร่วมกิจกรรมทำความสะอาด Big Cleaning Day ตามแนวทางการขับเคลื่อนวาระ [ 26 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.พรหมพิราม แจ้งประชาสัมพันธ์การให้ความช่วยเหลือทางกฏหมายแก่ประชาชน ของสำนักงานอัยการคุ้มครอ [ 26 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.วัดโบสถ์ ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ [ 26 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
สถ.จ.พิษณุโลก สถจ.พิษณุโลก ร่วมกิจกรรมทำความสะอาด Big Cleaning Day ตามแนวทางการขับเคลื่อนวาระ [ 26 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
อบต.นครชุม ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุมเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง คสล.สายฟากน้ำ-ห้ว [ 26 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
สถ.จ.พิษณุโลก โครงการต้นไม้ชีวิต บนถนนทางหลวงชนบท สาย พล.4003 [ 26 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.นครชุม ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุมเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง คสล.สายนาป่าฟอง-น [ 26 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
สถ.จ.พิษณุโลก กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ 2565 [ 26 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.นครชุม ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุมเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง คสล.บ้านนายแทน จั [ 26 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
อบต.หนองกุลา [ 26 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
ทต.สนามคลี ประกาศ เรื่อง ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) [ 26 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
ทต.นครไทย เทศบาลตำบลนครไทยร่วมประชุมการจัดงานประเพณีปักธงชัยและงานกาชาดอำเภอนครไทย ประจำปี [ 26 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
ทต.บ้านคลอง ประกาศรายชือผู้มีสิทธิเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี พ.ศ.2565 (ฮ.ศ.1443) [ 26 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
อบต.ชุมแสงสงคราม ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปร [ 26 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
 
 
 
ศูนย์การเรียนรู้การกำจัดขยะมูลฝอยแบบผสมผสาน (Learning Center Of Integrated Solid Waste Disposal)
สนามฟุตบอลหญ้าเทียมเทศบาลตำบลบางระกำ Bangrakam Stadium
 
 
 
 
สถ.จ.พิษณุโลก ทหารอยากโอนย้ายครับ (26 พ.ค. 2565)    อ่าน 12  ตอบ 0
ทต.บ้านคลอง อยากติดต่อขอรับน้ำหมักและปุ๋ยอัดแท่ง (25 พ.ค. 2565)    อ่าน 5  ตอบ 1
สถ.จ.พิษณุโลก รับโอนนักทรัพยฯ (23 พ.ค. 2565)    อ่าน 44  ตอบ 0
สถ.จ.พิษณุโลก นายช่างโยธา อปท. อ.เมือง ที่ไหนว่างบ้างครับ (23 พ.ค. 2565)    อ่าน 68  ตอบ 2
สถ.จ.พิษณุโลก สอบถามโอนย้ายตำแหน่ง นิติกร (23 พ.ค. 2565)    อ่าน 83  ตอบ 1
อบต.บ้านไร่ แจ้งความเดือดร้อน (23 พ.ค. 2565)    อ่าน 18  ตอบ 1
สถ.จ.พิษณุโลก รับโอนนักทรัพยากรบุคคล (23 พ.ค. 2565)    อ่าน 143  ตอบ 2
สถ.จ.พิษณุโลก รับโอนย้าย นักวิชาการสาธารณสุข (20 พ.ค. 2565)    อ่าน 52  ตอบ 1
สถ.จ.พิษณุโลก โซนอำเภอเมือง มีที่ไหนรับย้ายโอนนักพัฒนาชุมชนบ้างคะ (19 พ.ค. 2565)    อ่าน 27  ตอบ 0
สถ.จ.พิษณุโลก รับโอนนักวิเคราะห์ (17 พ.ค. 2565)    อ่าน 143  ตอบ 1
สถ.จ.พิษณุโลก รับโอนย้ายนายช่าง (17 พ.ค. 2565)    อ่าน 39  ตอบ 0
สถ.จ.พิษณุโลก พยาบาลอยากโอนย้ายไป เทศบาลหรือ อบจ (13 พ.ค. 2565)    อ่าน 29  ตอบ 0
สถ.จ.พิษณุโลก สอบถามตำแหน่งว่าง เจ้าพนักงานพัสดุเขตในเมืองหรือไกล้เคียงไม่ * * * งจากในเมืองมา (13 พ.ค. 2565)    อ่าน 91  ตอบ 1
สถ.จ.พิษณุโลก อบต ใดมีตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ว่างบ้าง (13 พ.ค. 2565)    อ่าน 88  ตอบ 1
สถ.จ.พิษณุโลก ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย) (11 พ.ค. 2565)    อ่าน 120  ตอบ 0
 
การลงทะเบียนผู้มีสิทธิใช้งานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1539  [ 25 พ.ค. 2565 ]
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนเมษายน 2565 สน.คท. มท 0808.3/ว1478 [เอกสาร] [เอกสาร] [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 25 พ.ค. 2565 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1479 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 25 พ.ค. 2565 ]
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) กรอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาด้านการอาชีวศึกษา (ภายหลังสถานการณ์ COVID-19) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กศ. มท 0816/ว1516  [ 25 พ.ค. 2565 ]
ขอความอนุเคราะห์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกข้อมูลในระบบประเมินผลมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว1519  [ 25 พ.ค. 2565 ]
หนังสือสถิติการคลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กค. มท 0803.3/ว1517 [เอกสาร]  [ 25 พ.ค. 2565 ]
การอบรมพัฒนาศักยภาพศึกษานิเทศก์แกนนำระดับเขตพื้นที่การศึกษาด้วยชุดฝึกการเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อสร้างเสริมศักยภาพในการสร้างเครื่องมือประเมินสมรรถนะผู้เรียนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะผ่านระบบออนไลน์ ด้วยรูปแบบ e-Learning ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1512  [ 25 พ.ค. 2565 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 4/2565 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1504 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 25 พ.ค. 2565 ]
แนวปฏิบัติในการเรียกรายงานงบทดลอง - หน่วยเบิกจ่าย ในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1508  [ 24 พ.ค. 2565 ]
สื่อประชาสัมพันธ์ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) กพส. มท 0810.7/ว1506  [ 24 พ.ค. 2565 ]
ประชาสัมพันธ์การช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนและเด็กเล็กในด้านลดภาระค่าใช้จ่าย กศ. มท 0816.1/ว1458  [ 24 พ.ค. 2565 ]
ขอเชิญประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อชี้แจงการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ผ่านระบบ Thai Water Plan ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1505  [ 24 พ.ค. 2565 ]
บัญชีเรียกมารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 3 สน.บถ.  [ 24 พ.ค. 2565 ]
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 สน.บถ. มท 0809.2/ว49  [ 24 พ.ค. 2565 ]
ข้อสั่งการกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ในการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2565 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1492  [ 24 พ.ค. 2565 ]
การแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) กศ. มท 0816.2/ว1489 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 พ.ค. 2565 ]
แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ปฐมนิเทศโครงการศูนย์ทดลองหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก ฯ ภูมิภาคที่ 1 ภาคกลาง ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว1503 [เอกสาร]  [ 24 พ.ค. 2565 ]
ประชาสัมพันธ์การให้บริการการทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว1502  [ 24 พ.ค. 2565 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 3 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/6050-6094 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 พ.ค. 2565 ]
ขอประชาสัมพันธ์โครงการ นวัตกรรมรักษ์โลก กศ. มท 0816.5/ว1473  [ 23 พ.ค. 2565 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ 2565 สน.บถ. มท 0809.4/ว1488 [รายชื่อ]  [ 23 พ.ค. 2565 ]
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่การอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่ครูผู้สอนในระดับปฐมวัย (เด็กเล็ก) ในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้บูรณาการโดยใช้สมองเป็นฐานฯ รับเฉพาะครูในจังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม และร้อยเอ็ด สน.บถ. มท 0809.4/ว1487  [ 23 พ.ค. 2565 ]
บัญชีเรียกรายงานตัวข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ.  [ 23 พ.ค. 2565 ]
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1463  [ 20 พ.ค. 2565 ]
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1462  [ 20 พ.ค. 2565 ]
 
 
 
รายงานการนำส่งรายได้ของ อปท.จากสำนักงานที่ดิน เดือน มี.ค.-เม.ย.65 ที่ พล 0023.5/ว 352 ลว.26 พ.ค. 2565 [ 26 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 8 
โครงการคัดเลือก โรงเรียนต้นแบบเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น MDS พ.ศ. 2565 ที่ พล 0023.3/ว 3456 ลว 25 พ.ค.65 [ 25 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 29 
การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 3457 ลว 25 พ.ค. 65 [ 25 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 28 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท. (e-Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ พล 0023.3/ว 3458 ลว 25 พ.ค.65 [ 25 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 43 
การคัดเลือกบุคคลเพื่อรับรางวัลธัญญารักษ์อวอร์ด ประจำปี 2565 ที่ พล 0023.3/ว 3451 ลว 25 พ.ค. 65 [ 25 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 28 
การตรวจประเมินมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ที่ พล 0023.3/ว 3450 ลว 25 พ.ค.65 [ 25 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 44 
แจ้ง อ.พรหมพิราม การอบรมเชิงปฏิบัติการสถานศึกษาพอเพียงเพื่อพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้ ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/325 ลว 25 พ.ค. 65 [ 25 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 18 
การสมัครขอรับการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สถานศึกษาพอเพียงปี 2565 ที่ พล 0023.3/ว 350 ลว 25 พ.ค. 65 [ 25 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 21 
ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนในฐานเจ้าพนักงานท้องถิ่นฯ ที่ พล 0023.4/ว 3357 ลว. 20 พ.ค. 65 [ 25 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 49 
ขอให้จัดส่งข้อมูลค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในการเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน ควบคุมและรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (เดือน ต.ค.64-มี.ค.65 หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว 3431 ลว. 24 พ.ค.65 [ 24 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 39 
แนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับสถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 3434 ลว 24 พ.ค.65 [ 24 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 30 
ขอความอนุเคราะห์ให้ อปท.บันทึกข้อมูลในระบบประเมินผลมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของ อปท. ประจำปี พ.ศ.2565 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 3433 ลว 24 พ.ค. 65 [ 24 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 48 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมกิจกรรมการจัดงานแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 349 ลว 24 พ.ค. 65 [ 24 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 29 
แจ้ง อบจ. ทน. ทม. การประเมินการใช้ประโยชน์และการสำรวจความพึงพอใจระบบสารสนเทศเพื่อขอรับการสนับสนุน งปม.เงินอุดหนุนของ อปท. SOLA ที่ พล 0023.3/ว3428 ลว 24 พ.ค. 65 [ 24 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 17 
แจ้ง 9 อำเภอ การประเมินการใช้ประโยชน์และการสำรวจความพึงพอใจระบบสารสนเทศเพื่อขอรับการสนับสนุน งปม.เงินอุดหนุนของ อปท. SOLA ที่ พล 0023.3/ว3428 ลว 24 พ.ค. 65 [ 24 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 33 
โครงการพัฒนาโปรแกรมระบบงานทะเบียนและวัดผลและอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงการจัดทำเอกสารหลักฐานการประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่ พล 0023.3/ว 3421 ลว 24 พ.ค. 65 [ 24 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 23 
เรื่อง หลักเกณฑ์การขอใช้เเละการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก ลว.24 พ.ค. 65 [ 24 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 29 
การเตรียมความพร้อมในการเปิดสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับอาชีวศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ที่ พล 0023.3/ว 348 ลว 24 พ.ค.65 [ 24 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 34 
โครงการอาชีวะสร้างโอกาสทางการศึกษาให้เยาวชน เพื่อผลิตกำลังคนของประเทศ (อาชีวะอยู่ประจำ เรียนฟรี มีอาชีพ) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 347 ลว 24 พ.ค.65 [ 24 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 25 
แจ้ง อ.ชาติตระการ ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมเทศบาลตำบลเพื่อรองรับการเป็นหน่วยรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 รุ่นที่ 7 ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม ถึง วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 ที่ พล 0023.3/322 ลว 24 พ.ค.65 [ 24 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 23 
 
 
 


ซื้อวัสดุไฟฟ้าแลวิทยุ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเ [ 25 พ.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจ [ 20 พ.ค. 2565 ]จ้างซ่อมแซมกล้องถ่ายภาพนิ่ง ยี่ห้อ Canon หมายเลขคร [ 18 พ.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุการเกษตร(กรรไกรตัดหญ้า) จำนวน 1 ตัว โดยวิ [ 18 พ.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจ [ 18 พ.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ เพื่อใช้ในงาน [ 18 พ.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉ [ 18 พ.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจ [ 18 พ.ค. 2565 ]จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ York หมายเลขครุ [ 12 พ.ค. 2565 ]จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุณฑ์ 420-63-0 [ 12 พ.ค. 2565 ]จ้างเหมาซ่อมรถกระเช้า ทะเบียน 81-3413 พิษณุโลก หมา [ 12 พ.ค. 2565 ]จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุก 6 ล้อ ทะเบียน 82-3980 พิษณุโล [ 12 พ.ค. 2565 ]จ้างเหมาทำป้ายไวนิลตามโครงการปฐมนิเทศนักเรียนศูนย์ [ 12 พ.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพ [ 12 พ.ค. 2565 ]จ้างเหมาทำป้ายไวนิลตามโครงการปฐมนิเทศนักเรียนศูนย์ [ 12 พ.ค. 2565 ]

 
 


 


การประชุมสภาเทศบาลตำบลบางระกำ สมัยสามัญ สมัยที่2 ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุม [ 23 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 2 


นายเพียร ไพโรจน์ นายกเทศบาลตำบลบางระกำพร้อมด้วย นายวสันต์ หงษ์กลาง รองปลัดเทศบา [ 23 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 4 


นายเพียร ไพโรจน์ นายกเทศมนตรีตำบลบางระกำ พร้อม นายวัชรินทร์ สินค้างาม รองนายกเทศ [ 19 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 1 


นายเพียร ไพโรจน์ นายกเทศมนตรีตำบลบางระกำนำทีมงานป้องกันทำความสะอาดหลังสถานธนานุบ [ 19 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 1 


ท่านรองปลัดเทศบาลตำบลบางระกำพร้อมด้วยชุดเวรป้องกัน ร่วมฝึกซ้อมแผนดับเพลิง [ 18 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 5 


นายเพียร ไพโรจน์ นายกเทศมนตรีตำบลบางระกำร่วมเป็นประธานพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศผู้ [ 18 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 0 


นายเพียร ไพโรจน์ นายกเทศมนตรีตำบลบางระกำพร้อมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลต [ 18 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 0 


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบางระกำ ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนั [ 18 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 0 


นายเพียร ไพโรจน์ นายกเทศมนตรีตำบลบางระกำ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ และพนักง [ 15 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 8 


นายเพียร ไพโรจน์ นายกเทศมนตรีตำบลบางระกำ พร้อมกับ นายหิรัญชัย วงค์วาสน์ รองนายกเ [ 12 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 5 


นายวัชรินทร์ สินค้างาม รองนายกเทศมนตรีฯ และนายวสันต์ หงษ์กลาง รองปลัดเทศบา [ 12 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 3 


นายเพียร ไพโรจน์ นายกเทศมนตรีตำบลบางระกำ พร้อม คณะผู้บริหาร สำนักงานปศุสัตว์จังห [ 11 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 0 


แจกเบี้ยยังชีพสำหรับผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำเดือนพฤษภาคม [ 10 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 14 


ชุดเทศาเทศบาลตำบลบางระกำ ออกจัดการด้านขยะเปียก และตรวจความเรียบร้อยภายในชุมชน [ 6 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 1 


คณะผู้บริหาร รองปลัดเทศบาลฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ นำทีมงานกองช่าง ร่วมกับ ทางหลวง [ 3 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 4 


คณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมต้อนรับ นายวสันต์ หงษ์กลาง ตำแหน่ง รองปลั [ 3 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 3 
 


 
 
  ท่านต้องการให้ เทศบาลตำบลบางระกำ พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
  ถนน
  ไฟฟ้า
  น้ำประปา
  น้ำเพื่อการเกษตร
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
 
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 24 ก.พ. 2555
 
 
เทศบาลตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก 65140
โทรศัพท์ : 055-371-260 โทรสาร : 055-371-240
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลบางระกำ
จำนวนผู้เข้าชม 5,488,008 เริ่มนับ 24 ก.พ. 2555 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-371-260