หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
คู่มือประชาชน
 
 

1.คำร้องทั่วไป


2.การแก้ไขเปลียนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการนํามัน (ระยะที 1 ขันตอนออกคําสังรับคําขอรับใบอนุญาต)


3.การแก้ไขเปลียนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการนํามัน (ระยะที 2 ขันตอนออกใบอนุญาต)


4.การแก้ไขรายการ กรณีแก้ไขกลุ่มชาติพันธุ์หรือกลุ่มของชนกลุ่มน้อย เนืองจากเป็นรายการทีไม่ถูกต้องตามข้อเท็จจริง


5.การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร


6.การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร กรณีแก้ไขรายการ สัญชาติ


7.การแก้ไขรายการบ้าน กรณีมีรายการบ้านผิดไปจากข้อเท็จจริง หรือ บ้านเลขทีซํากัน


8.การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รือถอนหรือเคลือนย้าย อาคาร


9.การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตังตลาด


10.การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตังสถานทีจําหน่ายอาหารหรือสถานทีสะสม อาหาร พืนทีเกิน 200 ตารางเมตร

 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 12