หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ผู้บริหาร
เทศบาลตำบลบางระกำ
สำนักงาน
เทศบาลตำบลบางระกำ
วัดสุนทรประดิษฐ์
แหล่งรวมศรัทธาของชาวตำบลบางระกำ
สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ
หนองกล่ำ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตำบลบางระกำ
1
2
3
4
5
 
 
 
 

ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้าและท่อระบายน้ำ

พัฒนาระบบจราจร

ปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะ

ก่อสร้างระบบประปาและระบบบ่อน้ำบาดาล

ก่อสร้างปรับปรุงรักษาตลิ่ง
 

พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน

พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว
 

ส่งเสริมการศึกษา

ส่งเสริมการสาธารณสุข

ส่งเสริมสวัสดิการและการสังคมสงเคราะห์

ส่งเสริมการออกกำลังกายและการเล่นกีฬา

ส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการ

พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม

สร้างจิตสำนึกในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดระบบบำบัดน้ำเสีย

บำบัดและจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล

ปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์

พัฒนาแหล่งน้ำ