หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ผู้บริหาร
เทศบาลตำบลบางระกำ
สำนักงาน
เทศบาลตำบลบางระกำ
วัดสุนทรประดิษฐ์
แหล่งรวมศรัทธาของชาวตำบลบางระกำ
สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ
หนองกล่ำ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตำบลบางระกำ
1
2
3
4
5
 
 
 
 

ปรับปรุงสถานที่และจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติ

พัฒนาบุคลากรและการบริการ

พัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร

ส่งเสริมระบบการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น

ส่งเสริมการพัฒนาระบบการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่งคง

ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
 

เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการมีส่วนร่วมของประชาชน
 

ส่งเสริมสนับสนุนการจัดงานประเพณีและวัฒนธรรมของท้องถิ่น

ส่งเสริมการสุสานและฌาปนสถาน