หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ผู้บริหาร
เทศบาลตำบลบางระกำ
สำนักงาน
เทศบาลตำบลบางระกำ
วัดสุนทรประดิษฐ์
แหล่งรวมศรัทธาของชาวตำบลบางระกำ
สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ
หนองกล่ำ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตำบลบางระกำ
1
2
3
4
5
 
 
 
 
         
ช่องทางการสื่อสารในเขตเทศบาลตำบลบางระกำ มีดังนี้

โทรศัพท์ส่วนบุคคลในเขตเทศบาล    

จำนวนโทรศัพท์สาธารณะในเขตเทศบาล ๒๑ หมายเลข

จำนวนชุมสายโทรศัพท์ในเขตเทศบาล แห่ง

ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข แห่ง

ระบบเสียงตามสาย ให้บริการได้ครอบคลุมพื้นที่    

หน่วยงานที่มีข่ายวิทยุสื่อสารในเขตเทศบาลทั่วถึงทั้งพื้นที่  
  - เทศบาลตำบลบางระกำ ความถี่ ๑๖๒.๕๕๐
  - ที่ว่าการอำเภอบางระกำ ความถี่ ๑๕๖.๑๐๐
  - สถานีตำรวจภูธรอำเภอบางระกำ ความถี่ ๑๕๒.๘๐๐
 
         

จำนวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า จำนวน ๑,๙๒๕ ครัวเรือน

พื้นที่ที่ได้รับบริการไฟฟ้า ร้อยละ ๑๐๐ ของพื้นที่ทั้งหมด

ไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน ๖๐๔ จุด
 
   

การบริการประปา โดยการประปาภูมิภาคพิษ